Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Energija > Energija > Vetrenjača u školi
Modul : Vetrenjača u školi  [Cycle]
01/04/1998
Datum publikovanja : 
 
Ovaj projekat je imao za temu vetar. Rađen je tokom tri meseca, kada su učenici izučavali različite vrste vetrova, vetrenjača i anemometara. Na kraju projekta su predstavljeni dobijeni rezultati, ostvarena istraživanja i izvedeni eksperimenti.
Rezime : 
 
- Razvoj znanja i veština u više disciplina (matematika, vladanje jezikom kroz pismeno i usmeno izražavanje, umetničke aktivnosti, istorija, geografija, nauke)
- Podsticanje na postavljanje pitanja, posmatranje fenomena - radoznalost, eksperimentisanje
- Briga za estetsko i jasno predstavljanje onoga što je urađeno
Cilj : 
 
Rad je urađen tako što su tokom tri meseca sistematski kontrolisane aktivnosti, odnosno zadaci postavljeni svakoj grupi.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 12/08/2008
Očekivane sposobnosti :

- Sposobnost sinteze informacija dobijenih iz različitih izvora (izveštaji, rezimei, ankete)
- Sposobnost izlaganja sintetizovane informacije drugima (posetiocima izložbe), kao i objašnjenje odgovarajućih mehanizama 

Ostvarene aktivnosti :

- Temu vetar je izabralo samo odeljenje, a namera je bila da se istakne deo lokalnih resursa (vetrenjače opažene tokom časa u prirodi)
- Interaktivna izložba na kraju godine je motivisala istraživanja, sintezu informacija i krajnju prezentaciju
- Upotreba literature iz školske biblioteke, kao i svega onoga što se poseduje, a može biti od koristi

Originalnost projekta :

 • Razvoj transverzalnih sposobnosti
 • Upoznavanje i razvoj lične odgovornosti
 • Odgovornost za deo zadatka u okviru grupe, tokom pripreme, ali i tokom same izložbe
 • Pokazati kreativnost, inventivnost kroz originalnu konstrukciju odgovarajućih uređaja (mali mlinovi svih vrsta, vetrokazi, anemometri, pumpe), crtajući crteže, stvarajući poeziju inspirisanu aktivnostima vetra
 • Afirmisanje svog izbora tokom diskusije u grupi ili odeljenju
 • Postavljanje hipoteza, pravljenje izbora, kontrola odgovora.Primer : Kako znati odakle vetar duva? Kako izmeriti silu kojom on deluje? Kako se okreće propeler vetrenjače? Kako voda može izlaziti u mlazu kroz grlić boce? Kako konstruisati pumpu u učionici? Da li je vetar čovekov prijatelj ili neprijatelj? I niz drugih pitanja na koja treba odgovoriti.
 • Ponovna upotreba memorisanih znanja.
 • Očigledno korišćenje više disciplina (matematika, geografija, francuski).
 • Organizacija pojedinačnog i kolektivnog rada.
 • Ekonomija vremena, što nije bilo beznačajno jer je projekat pokrenut kasnije nego što je predviđeno. Bilo je potrebno izuzetno poštovanje rokova koje smo predvideli programom.
 • Jasno i precizno predstavljanje svog rada. Ovo je bilo neophodno jer smo želeli da nas drugovi i posetioci razumeju. Učenici su želeli da prave krokije, beleške koje su koristili pri objašnjavanju i ilustrativne tekstove.

Etape projekta :

Podsećanje na glavne pravce aktivnosti.

Korišćeni pristup :

Oslanja se na dve osnovne tačke:

- posmatranje,
- eksperimentisanje.

Deo u kome dominira posmatranje :

Motivisan je pitanjem koje su postavili učenici tokom časa u prirodi: Čemu služi vetrenjača?

Posmatralo se i po vetrovitom danu i po danu bez vetra:
- upoređeni su efekti,
- postavljene hipoteze o ulozi vetrenjače, a prihvaćena je:
 Ona služi da bi se podizala, pumpala voda.
Formira se predstava učenika o funkcionisanju vetrenjače (pravi se crtež).

Postavljena pitanja: Odakle dolazi voda? Kako funkcioniše pumpa? Odakle potiče potreba za informisanošću, nalaženjem literature, predstavljanjem rezultata drugim grupama učenika.

Deo u kome dominira eksperimentisanje :

Izvedeni su eksperimenti kojima se prikazuje podizanje vode pomoću šprica za injekcije -  pumpa za bicikl - providna pumpa koju su napravili učenici.
Poređenje s usisnom pumpom: uočiti značaj spojeva.
Eksperiment s vetrenjačom (uloga lopatica - broj - nagib).

Etapa 1 :

Rad u vezi s vetrenjačom.

Njena uloga, pravljenje pumpe za podizanje vode, konstrukcija vetrenjače, poseta fabrici za proizvodnju vetrenjača.

Etapa 2 :

Aktivnosti i istraživanja u vezi s vetrom.

Različite vrste vetrova, brzina vetra (anemometar), snaga vetra i šteta koju on može da prouzrokuje, pravac duvanja vetra (vetrokaz).
Konstrukcija anemometra.

Etapa 3 :

  Upotreba vetra kao energetskog izvora.

  Radovi na istraživanju vetra, energetski izvor.
  Radovi na istraživanju aparata koji mogu da proizvedu vetar, koji mogu da mere karakteristike vetra.
  Radovi na istraživanju aparata koji koriste vetar, na primer: različiti mlinovi na vetar.
  Radovi na istraživanju vetra kao ekonomičnog energetskog izvora, na primer: generator na vetar.

Etapa 4 :

  Realizacija izložbe.

  Panoi s objašnjenjima, pravljenje vetrenjače od drveta, pravljenje mlina od drveta, priprema radionice o mlinovima, priprema upitnika za decu posetioce, s korekcijama koje na licu mesta unose učenici realizatori projekta.


Poslednja izmena : 12/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2021