Ruka u testu : Sadržaj > Dokumentacija > Pedagoška > Kako raditi ? > Objašnjenje teorije evolucije namenjeno profesorima škola
Pedagoška dokumentacija : Kako raditi ?
Objašnjenje teorije evolucije namenjeno profesorima škola
19/06/2007
Datum publikovanja : 
 
 

Teorija evolucije je teorija

Značenje reči teorija ima u francuskom jeziku sledeća dva smisla :
1. « Skup ideja, apstraktnih konepata, manje ili više organizovanih, primenljivih u odgovarajućem specifičnom domenu »
2.  « Intelektualno metodološka i organizovana konstrukcija, hipotetičkog (bar u nekim od njenih delova) i sintetičkog karaktera. Element  organizovanog znanja u sistemu ».Dans la langue française, le mot théorie a deux sens :

Prvi smisao se odnosi na svakodnevni jezik i često odgovara nepotpunim ili slabo poduprtim činjenicama, dok drugi pripada jeziku nauke. Ova razlika je i uzrok pojave mnogih nerazumevanja. Teorija evolucije je jedna naučna teorija. Kao i kod svake teorije, neke od njenih tačaka su predmet diskusije između istraživača, ali to ne znači da je sama teorija odbačena.

Teorija evolucije je naučna teorija… o evoluciji

Teorija evolucije je jedino naučno objašnjenje koje omogućuje razumevanje aktuelnog i prošlog diverziteta živih bića, ali takođe i jedinstva živog sveta. 

Zašto ? 

Analiza činjenica, bez ikakvog okultizma, vodi ka ideji da su živa bića tokom vremena doživela sukcesivne transformacije i da su sva do nekog stepena u srodstvu. Ona omogućuje objašnjenje sličnosti i različitosti između živih bića. Pripada naučno domenu i ne poziva se na nikakvog kreatora ili nadprirodnu silu, što je jedna od neophodnih uslova da teorija bude naučna.

Teorija evolucije nije statičan diskurs. Radovi se nastavljaju i rafiniraju, preciziraju prethodni i predviđaju novi rezultati. Tokom oko 150 godina naučnog rada ideja evolucije nije dovedena u pitanje, naprotiv postala je detaljnija, potvrđena i obogaćena brojnim aspektima. Pošto je reč o naučnoj teoriji, sasvim je sigurno da ona jednog dana može biti dovedena u pitanje, kao što je uostalom to i bio slučaj sa nizom drugih naučnih teorija, ali to se može desiti samo u slučaju takvog naučnog otkrića koje bi dovelo do njenog odbacivanja, tj., do novih naučnih dokaza koji bi bili u stanju da prebrišu ili preispitaju 150 godina otkrića koja su sva konvergirala u istom pravcu. 

Teorija evolucije omogućuje rekonstrukciju prošlosti

Osnovna ideja teorije evoloucije je da živi svet ima jedinstveno i vrlo staro (3,5 milijarde godina) poreklo i da su živa bića bila podvrgnuta sukcesivnim modifikacijama diverzifikacijama duž ?drveta života?(Slika 1).
Ovo drvo je uspostavljeno polazeći od poređenja karakteristika živih bića (strukture organa, ali takođe i hromozoma, gena, molekula, itd.). Ono je rezultat istorijske rekonstrukcije, isto kao što se to može uraditi za bitku kod Kadeša koju je vodio Ramzes II oko 1299 godine pre nove ere. U oba slučaja, bitka kod Kadeša i drveta života, rekonstrukcija je utemeljena na raspoloživim tragovima. Ako su u prvom slučaju ti tragovi hijeroglife, nadgrobne ploče i spomenici koji su ostali iza pobednika ili pobeđenih, u drugom su to tragovi koje nose živa bića a nasledila su ih od njihovih zajedničkih predaka. Činjenia da je neki organ, hromozom, gen, specifičan i zajednički za dva organizma, interpretira se u ovom okviru kao dokaza da potiču od zajedničkog pretka. Ovaj rezultat je utoliko prihvatljiviji što ga potvrđuju brojnije zajedničke specifičnosti anatomskog, hromozomskog ili molekulskog tipa koje samim tim pretstavljaju usaglašeniji dokaz. Kao što u slučaju rekonstrukcije odvijanja bitke kod Kadeša trebalo prikupiti podatke, koji se zatim povezuju da bi razumeli šta se moglo desiti, to isto je urađeno i u slučaju konstrukcije moderne teorije evolucije živih bića.

Protivnici teorije evolucije ne pružaju naučne argumente

Većina protivnika teorije evolucije se ne može svrstati u naučni okvir jer ne respektuje principe na kojima je nauka zasnovana. Pozivajući se na natprirodne uzroke ili na lično verovanje u nastojanju da se shvati diverzitet živog sveta, oni se ustvari sami sebe, već na samom početku, isključuju iz naučnog diskursa. Naučnim se mogu smatati samo ona tvrđenja koja su mogu dovesti u pitanje usled rezultata nekog posmatranja ili eksperimenta. Iz tog razloga se diskursi protiv teorije evolucije, poput  kreacionista  ili teze poznate kao « Intelligent Design » ne smatraju naučnim teorijama.


Slika 1

 

Poslednja izmena : 03/10/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2019