Ruka u testu : Sadržaj > Dokumentacija > Pedagoška > Kako raditi ? > Deklaracija <em>Interacademy Panela</em> o izučavanju evolucije
Pedagoška dokumentacija : Kako raditi ?
Deklaracija Interacademy Panela o izučavanju evolucije
19/06/2007
Datum publikovanja : 
 
 

Deklaracija IAP (Interacademy panel), od 21 juna 2006 , u vezi predavanja evolucije u školi (prevod sa francuskog Stevan Jokić)

(IAP je internacionalna organizacija koju čine Akademije nauka celog sveta, a originalni tekst je na engleskom i možete ga preuzeti u (pdf) formatu sa sajta IAP : pruzmite dokument)

Mi, Akademije potpisnice, smo konstatovale da se u različitim delovima sveta, na predavanjima nauka u nekim državnim školama prikrivaju, negiraju ili stavljaju u istu ravan naučni dokazi, podaci i proverljive teorije u vezi porekla i evolucije života na Zemlji sa teorijama koje nisu naučno proverljive. Pozivamo odgovorne, nastavnike i roditelje da deluju tako  da deca dobiju obrazovanje zasnovano na naučnim metodama i naučnim otkrićima kao i da se ohrabre u nastojanjima za bolje  razumevanje prirodnih nauka. Znanja o prirodi u kojoj žive omogućuju ljidima da zadovolje svoje potrebe i zaštite planetu.

Saglasni smo da su  sledeće činjenice, zasnovane na dokazima, u vezi porekla i evolucije Zemlje i života na ovoj planeti ustanovljene brojnim posmatranjima i eksperimentalnim rezultatima dobijenim nezavisno u više naučnih disciplina. Iako su još uvek brojna pitanja u vezi nekih preciznih detalja evolutivnih promena ostala otvorena, ipak nikakav naučni dokaz nikada do sada nije protivrečio sledećim rezultatima :

1. U Univerzumu koji je evoluirao tokom 11 do 15 milijardi godina  do svoje sadašnje konfiguracije, naša Zemlja je formirana pre nekih 4,5 milijardi godina.

2. Od njenog formiranja, Zemlja – njena geologija i njena okruženja- se menjala i nastavlja da se menja pod dejstvom brojnih fizičkih i hemijskih sila.

3. Život se na Zemlji pojavio pre oko 2,5 milijardi godina. Ubrzo je postala moguća evolucija fotosintetičkih organizama, a pre manje od 2 milijarde godina i spora transformacija atmosfere koja je omogućila stvaranje atmosfere koja je sadržavala značajnu količinu kiseonika. Fotosinteza je, pored emisije kiseonika koji i sami udišemo,  omogućila  stvaranje hemijske energije i hrane od koje zavisi život čoveka na planeti.

4. Život je, još od svojih prvih manifestacija na Zemlji, imao brojne oblike, koji su svi nastavili da evoluiraju prema putevima koje opisuju i nezavisno potvrđuju, na sve precizniji i preciznij način, paleontologija, moderna biologija i biohemija. Zajedničke tačke u strukturi genetskog koda svih danas živih organizama, uključujući  ljudska bića, jasno pokazuju da je njihovo primordijalno poreklo zajendičko..

Potpisujemo se takođe na deklaraciju u vezi prirode nauke i njene povezanosti sa predavanjem evolucije i, opštije, s bilo kojim poljem naučnog znanja :

Naučno znanje, kao rezultat istraživanja o prirodi Univerzuma, je krunisano uspesima i imalo je značajne posledice. Nauka se koncentriše na (i) posmatranje prirode i (ii) formulaciju hipoteza koje se prihvataju i odbacuju da bi se na osnovu toga dala najdublja objašnjenja opaženih fenomena. Kada su dokazi dovoljno ubedljivi, razvijaju se naučne teorije koje ih uzimaju u obzir i objašnjavaju ali i predviđaju verovatne strukture ili procese fenomena koji još nisu opaženi.

Shvatanje vrednosti i eventualnih namera u prirodi je van domena prirodnih nauka. Međutim, brojne oblasti, poput  naučnih, filosofskih, društvenih, religioznih, kulturnih i političkih, daju doprinos ovom razumevanju. Ti različiti domeni moraju da se međusobno respektuju uz istovremeno postojanje svesti o postojanju njihovog sopstvenog terena delovanja, kao i njihovim ograničenjima.

Svest o aktuelnim ograničenjima ostavlja nauku otvorenu i podložnu promenama, pa se i njen razvoj ostvaruje  u funkciji  pojave novih teorijskih i empirijskih interpretacija.

Ova deklaracija je prihvaćena od 70 akademija nauka članica IAP i od egzekutivnog biroa ICSU (International Council for Science).

Lista akademija potpisnica

Poslednja izmena : 04/10/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2019